به صحرای کربلا زدن

   معنی:

    بطور ناگهانی موضوع سخن را بح جای دیگر کشاندن