به صلّابه کشیدن

   معنی:

    رنج و عذاب دادن،سختگیری بیش از حد