صابون چرک را میبرد ، چرک صابون را

   معنی:

    هر عملی یک عکس العمل دارد ، در خشم و پرخاشجویی اگر طرف مقابل ناراحت می شود ، خود پرخاشگر از ناراحتی بی نصیب نمی ماند