جَمعتان جَمعه یکی تون کمه

   معنی:

    معمولا کسی که تازه وارد جایی شود خطاب به جمع میگوید