زبان به دهان گرفتن

   معنی:

    ساکت شدن و حرف نزدن