سایه کسی را با تیر زدن

   معنی:

    دشمنی و کینه بیش از حد نسبت به کسی داشتن.