هرچه پیش آید خوش آید

   معنی:

    هر چه مقدر شده باشد خوب و به صلاح است و باید به آن راضی شد .