لقمه را دور سر چرخاندن یا ( از پشت سر در دهان گذاشتن )

   معنی:

    پیچاندن و سخت کردن کار و آن را از مسیر درست و کوتاه انجام ندادن .