از این شاخه به آن شاخه پریدن

   معنی:

    حرف یا کاری را با حوصله تمام نکردن و دائماً از موضوعی به موضوع دیگر یا از کاری به کار دیگر پرداختن،ناقص انجام دادن کارها