به کک بنده

   معنی:

    گدا صفت،کسی که به بی ارزش ترین چیز و کمترین منفعت نظر داشته باشد