مشت کسی باز شدن

   معنی:

    رسوا و برملا شدن،راز یا دروغ کسی افشا و آشکار گردیدن