دستش از گور بیرون مانده

   معنی:

    مرده ای که حتی در زیر خاک هم نگران حال و وضع نزدیکان خود باشد