زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن

   معنی:

    پس از انجام هر کار یا حرف زشت و ناشایستی باید منتظر تلافی و مقابله به مثل بود .