گل سر سبد

   معنی:

    بهترین و عزیزترین فرد یا چیزی در میان بقیه.