زبانم مو در آورد

   معنی:

    اشاره به تکرار بیش از حد حرفی یا توضیحی و یا درخواستی .