یک تیر و دو نشان

   معنی:

    با انجام یک کار به دو هدف رسیدن .