سبک سنگین کردن

   معنی:

    درباره خوب و بد حرف یا کاری فکر کردن و سنجیدن