بگیر ببند،بده دست پهلوون

   معنی:

    کسی که وقتی همه کارها با کوشش و زحمت و هنر دیگری انجام شده آنرا به نام خود تمام کند