آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

   معنی:

    وقتی که کار خراب شد و آنچه که نباید بشود شد دیگر زیاد و کمش فرقی نمی کند.