دست کسی را خواندن

   معنی:

    فکر کسی را خواندن،پی به خیالات کسی بردن