یک لحظه نادانی یک عمر پشیمانی

   معنی:

    یک آن غفلت و سهل انگاری ممکن است به قیمت عمری گرفتاری و ندامت تمام شود بنابراین باید هوشیار و آگاه بود