سرش به تنش زیادی میکنه

   معنی:

    کسی که سراغ خطر بزرگی میرود