چراغانی پارسال

   معنی:

    به کسی که در جریان امری نباشد و سوالات ناشی از عدم اطلاع بکند ، می گویند .