سخت بگیری ، سخت می گذره

   معنی:

    کارها را باید ساده و آسان گرفت تا زندگی به راحتی سپری شود . سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش .