آب نمی بینه اگر نه شنا گره قابلی است

   معنی:

    فرصتی به دست نمی آورد و گرنه جوهر و توان انجامش را دارد. کسی که کار خوب یا بدی از عهده اش بر آید اما زمینه انجام آن کار برایش فراهم نباشد.