یک گوشش دره یک گوشش دروازه

   معنی:

    بی اعتنا و بی توجه به حرف یا اندرز دیگران،حرف نشنو و ادب ناپذیر