دود از کنده بلند میشود

   معنی:

    سالمندان از جوانان کارآمدتر و قابلترند