هر چیز که خوار آید روزی به کار آید

   معنی:

    هر چیز بی ارزشی که به حساب نمی آید،ممکن است روزی در یک موقعیت و شرایط پیش بینی نشده مورد نیاز واقع شود و از آن استفاده گردد