گرگ باران دیده

   معنی:

    اشاره به شخص بسیار با تجربه.