هرچه کنی به خود کنی ، گر همه نیک و بد کنی

   معنی:

    انسان هر کار خوب و بدی را انجام می دهد نتیجه آن عاید خودش خواهد شد و به خودش بر می گردد .