نتق نکشیدن

   معنی:

    دم بر نیاوردن از روی ترس و تهدید کسی .