جوش نزن شیرت خشک میشه

   معنی:

    به کسی که در مورد چیزی یا در مشاجره سر و صدا میکند و حرص میخورد