کاچی بهتر از هیچی

   معنی:

    کم هر چیز از نبود و هیچ آن بهتر است