ترشی نخوری یک چیزی میشی

   معنی:

    به طعنه و مسخره به کسی میگویند که تا حدی چیزی را بلد است و از آن سر در می آورد