گورم کجا بود که کفنم باشه

   معنی:

    بی چیز و فقیر و تهیدست