علی ماند و حوضش

   معنی:

    رفتن همه و تنها ماندن کسی