رو که نیست،سنگ پای قزوینه

   معنی:

    پررویی و وقاحت