نفسش از جای گرم در می آید

   معنی:

    آدم راحت و بی خیال که از حال و گرفتاری دیگری خبر نداشته و بر او خرده میگیرد یا پیشنهاد نابجا میدهد