قوز بالا قوز

   معنی:

    گرفتاری روی گرفتاری اضافه شدن مشکل قبلی بطوری که کار پیچیده تر و خراب تر شود