مثل پنجه آفتاب

   معنی:

    کنایه از آدم بسیار زیبا و دلربا