آفتابه خرج لحیم

   معنی:

    خرج بیهوده برای تعمیر وسیله ای که از کار افتاده و ارزش درست شدن ندارد