تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

   معنی:

    با اینکه خبر از دهانی به دهان دیگر بزرگ و طولانی می شود ، اما به هر حال در ابتدا نکته ای هر چند کوچک وجود داشته است .