روی دست کسی زدن(یا بلند شدن)

   معنی:

    از کسی پیشی گرفتن،به رقابت با کسی برخاستن