از هرچه بدش می آمد سرش آمد

   معنی:

    چیزی را که نمی خواست برایش پیش آمد