چاه کن همیشه ته چاه است

   معنی:

    کسی که بد خواه دیگران باشد ، خود نیز دچار مشکل و گرفتاری خواهد شد