جان به لب رسیدن

   معنی:

    تحمل رنج و سختی زیاد