زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

   معنی:

    اشاره به تاثیر خوش زبانی و بکار بردن الفاظ نیکو و پسندیده