آفتاب از کدام طرف درآمده؟

   معنی:

    اتفاق عجیب و امر خلاف عادت،معمولا در تعارفات و خوش و بش با مهمان میگویند