گل گفتن و گل شنیدن

   معنی:

    رد و بدل شدن حرفهای خوب و زیبا و صمیمانه بین دو نفر.