محل سگ نگذاشتن

   معنی:

    بی محلی بیش از حد و اندازه